AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRİLİYİ

TİKİNTİDƏ TƏHLÜKƏSİZLİYƏ NƏZARƏT DÖVLƏT AGENTLİYİ

Dövlət Standartları
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "İnşaat materiallarına aid dövlət standartlarının təsdiq edilməsi haqqında" 31 oktyabr 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 30 dekabr 2011-ci il tarixli 204 nömrəli əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək, 30.12.2011-ci il tarixdən ölkə ərazisində qüvvəyə minmiş 37 ədəd Azərbaycan Respublikasnıın Dövlət Standartlarının elektron versiyasnıı təqdim edirik.
 
İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından və sənaye istehsalı tullantılarından qırmadaş və çınqıl – Fiziki-mexaniki sınaq üsulları (AZS 472)   
İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından qırmadaş və çınqıl - Texniki şərtlər (AZS 473)   
İnşaat işləri üçün qum Sınaq üsulları (AZS 474)   
İnşaat işləri üçün qum - Texniki şərtlər (AZS 475)   
Dağ süxurlarından divar daşları - Texniki şərtlər (AZS 476)   
Betonlar dağıdılmadan nəzarət edərək sınağın mexaniki üsullarla möhkəmliyin müəyyən edilməsi (AZS 477)   
Üzlük, inşaat-memarlıq, memorial və digər məmulatların istehsalı üçün dağ süxurlarından ibarət bloklar - Texniki şərtlər (AZS 478)   
Sementlər və sement istehsalı ücün Materiallar - Kimyəvi analiz üsulları (AZS 479)   
Dağ süxurlarından üzlük materiallar və məmulatlar - Sınaq üsulları (AZS 480)   
Keramik kərpic və daşlar - Ümumi texniki şərtlər (AZS 481)   
İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından və sənaye istehsalı tullantılarından qırmadaş və çınqıl - Kimyəvi analiz üsulları (AZS 482)   
Beton qarışıqları - Sınaq üsulları (AZS 529)   
Betonlar sürtülmədə yeyilmənin təyin edilməsi üsulları (AZS 530)   
Sulfatadavamlı sementlər - Texniki şərtlər (AZS 531)   
Betonlar möhkəmliyin yoxlama qaydaları (AZS 532)   
Beton və məhlullar üçün su - Texniki şərtlər (AZS 533)   
Divar materialları - Əyilmə və sıxılmada möhkəmlik həddinin təyini üsulları (AZS 534 )   
İnşaat materialları və məmulatları - Təbii radionuklidlərin xüsusi səmərəli aktivliyinin təyini (AZS 535)   
Betonlar möhkəmliyin ultrasəs üsulu ilə təyini (AZS 536)   
Təbii daşlar əsasında hazırlanan dekorativ tavalar - Texniki şərtlər (AZS 537)   
Dəmir-beton konstruksiyaların armaturlanması üçün a500c və b500c sinifli qaynaqlanan dövri profilli yayma armatur - Texniki şərtlər (AZS 538)   
Betonlar - Nəmliyin təyini üsulu (AZS 572.2)   
Betonlar - Suudmanın təyini üsulu (AZS 572.3)   
Betonlar - Məsaməlilik göstəricilərinin təyini üsulları (AZS 572.4)   
Betonlar - Sukeçirməzliyin təyini üsulları (AZS 572.5)   
Gil xammalı - Analiz üsullarına ümumi tələblər (AZS 573.0)   
Gil xammalı - Plastikliyin təyini üsulu (AZS 573.1)   
Gil xammalı - Narin dispersli fraksiyanın təyini üsulu (AZS 573.2)   
Gil xammalı - Sərbəst silisium dioksidinin təyini üsulu (AZS 573.3)   
Gil xammalı - İridənəli giriklərin təyini üsulu (AZS 573.4)   
Gil xammalı - Kalsium və maqneziumun su ilə ekstraksiya yolu ilə təyini üsulu (AZS 573.6)   
Gil xammalı - Su ilə ekstrasiya yolu ilə xlor-ionlarının təyini üsulu (AZS 573.7)   
Gil xammalı - Su ilə ekstraksiya yolu ilə sulfat-ionlarının təyini üsulu (AZS 573.8)   
Gil xammalı - Gillərin bişməsinin təyini üsulu (AZS 573.9)   
Gil xammalı - Mineraloji tərkibin təyini üsulu (AZS 573.10)   
Gil xammalı - Asanəriyən gillərin odadavamlılığının təyini üsulu (AZS 573.11)   
Gil xammalı 0063 №-li torlu ələkdə qalığın təyini üsulu (AZS 573.12)