18 avqust 2017--ci il, 09:02
Əlaqələr

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi

AZ1025, Bakı şəhəri,
Xətai rayonu, Nəcəfqulu
Rəfiyev küçəsi, 26

tel.: (012) 512-15-01
faks: (012) 512-15-01
e-poçt: dag-meden@fhn.gov.az

Sorğu
Agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı hansı məlumatları əldə etmək istərdiniz?
Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri haqqında
Agentlik tərəfindən müəyyən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri ilə məşğul olmaq üçün verilən icazələr haqqında
Teхniki təhlükəsizliyi tənzimləyən qanunverici aktlar haqqında
Ümumi məlumat

1954-cü ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-mədən Nəzarəti Komitəsi yaradıldı.

Bu Komitənin nümayəndəliyi Azərbaycan SSR-də 1958-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir.

1958-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Dağ-Mədən Nəzarəti Baş İdarəsinin Azərbaycan dağ-mədən sahələri idarəsinin və Azərbaşenerjinin qazan nəzarəti və qaldırıcı qurğular müfəttişliyinin bazasında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-mədən Nəzarəti Komitəsi yaradıldı.

1962-ci ildə "Azərbaycan SSR Dövdağtexnəzarət" ittifaq respublikası Komitəsi statusunu aldı.

1969-cu ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında "Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Komitəsi" kimi (Azərbaycan SSR Dövdağtexnəzarət) yenidən təşkil edildi.

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 376 nömrəli, 18 noyabr 1991-ci il tarixli Qərarı ilə "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə" təsdiq edilmiş və Komitə bu əsasnaməyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanmda fəaliyyət göstərən Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 dekabr 2005-ci il tarixli, 1182 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Fövqəladə Hallar Nazirliyinin struktur tərkibinə daxil edilmiş və "Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi" kimi formalaşmışdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2007-ci il tarixli, 695 nömrəli Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsı və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi haqqmda Əsasnamə" təsdiq olunmuş və Agentlik bu Əsasnaməyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərməyə başlamışdır

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi öz səlahiyyətləri daxilində sənayedə və dağ-mədən işlərində texniki təhlükəsizlik üzrə vahid dövlət siyasətinin və tənzimlənməsinin hazırlanmasında iştirak edən və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edən, səlahiyyətlərinə aid edilən texniki təhlükəsizlik məsələləri üzrə dövlət nəzarəti flınksiyalarım həyata keçirməklə Nazirliyin digər struktur bölmələri, müvafıq dövlət orqanları ilə birlikdə fövqəladə halların qarşısının alınmasmın təşkilində iştirak edən icra hakimiyyəti orqanıdır.

Regional mərkəzlərin saytları
Bakı RM Bakı Sumqayıt RM Sumqayıt Şimal RM Şimal Şimal-Qərb RM Şimal-Qərb Muğan RM Muğan RM Aran RM Aran RM Cənub RM Cənub RM Qarabağ RM Qarabağ RM Gəncə RM Gəncə RM Naxçıvan RM
FHN-in qurumların saytları