Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükə potensiallı obyektlərin dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 167


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükə potensiallı obyektlərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 94


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Texniki təhlükəsizlik ekspertizasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 67


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 220


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükəli yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 207


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Yerin təkindən istifadəyə xüsusi razılığın (lisenziyanın) və ya icazənin birbaşa danışıqlar əsasında verilməsi hallarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 111


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 75


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 10


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Ərazi, müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportlarının forması və tərtib edilməsi Qaydası»nın və «Fərdi şüalanma dozalarının uçotu və onlara nəzarət Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə Qərar № 134


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qaz təchizatında mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 103


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qaz paylayıcıları tərəfindən qaz təchizatının ümumi şərtlərini təyin edən Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 87


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və dövlət qeydiyyatı üzrə uçota alınması haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdirilməsi və girov qoyulması qaydasının təsdiq edilməsi barədə Qərar № 39


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi qaydaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Qərar № 40


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədilə «Dağ-mədən ayırması» statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Faydalı qazıntılar çıxaran müəssisələrin, dağ-mədən qazmalarının, buruq quyularının və faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların ləğv və konservasiya edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 2


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Geoloji öyrənilmə məqsədi ilə ayrılan yer təki sahələrinə geoloji ayırma statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 199


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Mülki müdafiənin təmin edilməsi haqqında Qərar № 193


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində radiasiya təhlükəsizliyinə nəzarəti gücləndirmək tədbirləri haqqında Qərar № 76